Årsmöten

Informationen kommer att uppdateras!

Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i Svensk förening för informationsspecialister kallas till årsmöte.

Plats: Asienbiblioteket, Sölvegatan 18, Lund

Tid: Tisdagen den 12 juni kl. 15.15

Föredragningslista
1. Sittande ordförande öppnar mötet
2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av rösträknare
6. Val av två personer som jämte ordföranden skall justera årsmötets protokoll
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
8. Föredragning av revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut om årsavgift för 2019*
11. Beslut om ordförandens arvode**
12. Budget för 2018/2019
13. Val av ordförande
14. Val av övriga styrelseledamöter
15. Val av revisor
16. Val av revisorssuppleant
17. Val av valberedning
18. Förslag om ändring av stadgarna***
19
. Motioner****
20. Medlemsutvecklingen
21. Övriga frågor
22. Årsmötet avslutas

Årsmötet får inte besluta i andra än på föredragningslistan upptagna ärenden.
* Förslag till årsavgift för 2019
Styrelsen beslutade vid sitt styrelsemöte den 25/5 2018 att föreslå årsmötet en oförändrad medlemsavgift.

** Förslag till ordförandens arvode 2018/2019

Styrelsen beslutade vid sitt styrelsemöte den 25/5 2018 att föreslå årsmötet att ordförande förblir oavlönad.

****  Vid årsmötet 2016 beslutades att vid årsmötet 2017 genomföra en stadgeändring som innebär att föreningen inför institutionsmedlemsskap. Med denna ändring kommer § 2 att lyda:

Föreningen har enskilda medlemmar, institutionsmedlemmar och hedersledamöter. Medlem kan den person eller organisation vara som genom sin verksamhet eller på annat sätt stöder föreningens syften. 

***** Inga motioner föreligger

Varmt välkommen!

Marco Schirone
Ordförande

Bilagor till föredragningslistan för årsmötet:
Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2017
Revisionsberättelse
Förslag till budget 2018/2018
Valberedningens förslag